Zhlobin Branch

Acting director


Irina Ganzhurova

247210, Zhlobin, Voykova str.,7
Tel. +375 2334 7-95-51

Experts

Tel. +375 2334 7-95-07, +375 2334 7-95-50
Skype: ccizhlobin

Map